stepping-stones-logo
Stepping Stones NI Ltd perustettiin vuonna 1996, ja sen tavoite on tarjota o p p i m i s h ä i r i ö i s i l l e j a kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuus saada akkreditoitua koulutusta, joka parantaisi heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Yritys koostuu paikallisista yrityselämän toimijoista, oppimishäiriöisten ja kehitysvammaisten vanhemmista ja hoitajista ja South Eastern Health and Social Care Trust – säätiön edustajista. Tammikuussa 1998 toimintansa sosiaalisena yrityksenä aloittanut organisaatio tarjoaa oppimishäiriöisille ja kehitysvammaisille aikuisille todenmukaisen työympäristön, jossa he saavat työllistymismahdollisuuksiaan parantavaa ammatillista koulutusta. Toiminnan alussa vuonna 1998 toimintaan osallistui 15 kehitysvammaista henkilöä, mutta tänä päivänä Stepping Stones NI tukee jo 150: tä henkilöä kahdeksan ydinpalvelunsa–
 • ja neljän yhteisötaloushankkeensa kautta– Näissä opiskelijatsaavatammatillista koulutusta ja työkokemusta.
 • Nuorisopalvelu siirtymävaiheen palvelu- 16-24 vuotiaille nuorille, jotka eivät käy töissä tai ole tavanomaisen jatkokoulutuksen piirissä ja joilla on oppimis- ja kommunikointivaikeuksia.
 • Koulutuspalvelu- tarjoaa erilaisia akkreditoituja ja muita ammatillisia koulutusohjelmia.
 • Siirtymävaiheen palvelu – tarkoitettu 16-19 vuotiaille opiskelijoille ja tarjoaa neuvontaa, koulutusta ja työharjoittelua. Tavoite on auttaa opiskelijoita ja heidän vanhempiaan tekemään nuoren tulevaisuuteen liittyviä harkittuja päätöksiä.
 • ETyönvälityspalvelu– tavoite on, että oppimishäiriöiset ja kehitysvammaiset aikuiset pääsisivät hyödyntämään taitojaan työelämässä. Heille tarjotaan tukea ja neuvontaa pitkäaikaisen palkallisen tai vapaaehtoistyön löytämiseksi.

http://www.stepping-stones.org.uk

apcc-logo
APCC on portugalilainen sosiaalista solidaarisuutta edistävä, voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1975. Sen toiminnasta kertoo parhaiten sen toiminta-ajatus ja arvot. Toiminta – ajatus : Edistää heikommassa asemassa olevien ihmisten, erityisesti vammaisten ihmisten, sosiaalista osallistamista. Visio: Toimia kansallisena ja kansainvälisenä viiteorganisaationa, jonka pyrkimys on vammaisten ja muilla tavoilla heikommassa asemassa olevien ihmisten täysi integrointi yhteiskuntaan. Arvot:

   1. etiikka, lahjomattomuusja arvostus asiakassuhteissa
   2. pääpaino innovaatioissa ja asiakaspalvelussa
   3. solidaarisuus ja keskinäinen luottamus
   4. ryhmähenki (työ monitieteellisessä tiimissä)
   5. luovuus jamuutokseen sopeutuminen
   6. lojaalisuus ihmisten välisissä suhteissa
   7. jatkuva pyrkimys palvelujen laadun parantamiseen.

www.apc-coimbra.org.pt

ampros-logo
Espanjalainen AMPROS on yhdistys, jonka toiminta-ajatus on parantaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä elämänlaatua, ajaa ja puolustaa kehitysvammaisten etuja ja luoda heille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja elää elämäänsä täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. Toiminnan periaatteita ovat elämänhallinta, innovatiivisuus ja eettisyys. AMPROSilla on Cantabrian alueella 22 toimintakeskusta, jotka on tarkoitettu kehitysvammaisille ihmisille. Keskuksissa on yli 1 400 hoitopaikkaa, ja ne tarjoavat useita ohjelmia ja tukipalveluja, jotka parantavat kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä elämänlaatua. Toimintakeskuksia markkinoi, johtaa ja hallinnoi tiimi, joka koostuu kehitysvammaisten perheistä ja hoitajista, vapaaehtoisista ja yli 300 hengen teknisestä jamuusta henkilökunnasta.

www.ampros.org

ampros-logo
Italiassa toimiva CONFORM S.c.a.r.l on julkisten ja yksityisten organisaatioiden verkosto, johon kuuluu kansallisia ja kansainvälisiä yliopistoja, koulutuslaitoksia, tutkimuskeskuksia, konsultt i toimisto j a , pankke j a , l i i key r i t y ks i ä , työnantajajärjestöjä sekä vapaaehtois- ja kansainvälisen
solidaarisuuden järjestöjä.Verkoston toiminta-ajatusta voidaan kuvailla seuraavasti:

   • toimia yhteystahona kansallisen ja kansainvälisen verkoston jäsenten ja yhteistyökumppanien välissä
   • tiedottaa uusista innovaatioista
   • jakaa asiantuntemusta, taitoja ja kokemuksia.

www.conform.it

helsinki-logo
Helsingin Diakonissalaitos on yleishyödyllinen säätiö. Se muodostaa tytäryhtiöineen yhteiskunnallisen konsernin, joka tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys- ja koulutusalan palveluja (Helsingin Diakoniaopisto). Helsingin Diakonissalaitos on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja alan suunnannäyttäjä, jolla on vahva sosiaalinen omatunto. Liki 150 vuoden ajan HDL on ollut luomassa uusia ratkaisuja niillä yhteiskunnan alueilla, joilla ihmiset syystä tai toisesta uhkaavat jäädä palvelujen ulkopuolelle. Palvelujen tuotanto ja tarjotut koulutukset heijastavat säätiön tärkeintä tehtävää eli erityisavun tarpeessa olevien ihmisten auttamista. Uusien toimintamallien ja työmenetelmien kehitys ja testaaminen tapahtuu pääasiallisesti hankkeiden ja koulutusten yhteydessä.
www.hdo.fi
logicearth-logo
Logicearth Learning Services on Irlannin johtava koulutuspalveluja t a r j o a v a y r i t y s . S e n palveluval i koimaan kuuluu käytännönläheisiä ja moderneja koulutusratkaisuja, jotka on räätälöity eri oppijoille, organisaatioille ja budjeteille s o p i v i k s i . H y ö d y n t ä m ä l l ä h e n k i l ö s t ö n s ä , yhteistyökumppaniensa ja muiden koulutusyritysten tietoutta ja kokemusta Logicearth pyrkii tarjoamaan ainutlaatuisen yhdistelmän koulutusta, oppimisteknologiaa ja verkko-oppimissisältöjä. Yritys tekee yhteistyötä samanhenkisten organisaatioiden kanssa innostavien, käytännönläheisten ja kustannustehokkaiden ratkaisujen luomiseksi.
www.logicearth.com
src-logo
Southern Regional College (SRC) on pohjoisirlantilainen jatko- ja korkeakoulutusta tarjoava oppilaitos, j o s s a o p i s ke l e e v u o s i t tai n kokopäiväisesti yli 5 000 henkilöä ja osa-aikaisesti yli 30 000 henkilöä. SRC on Pohjois-Irlannin toiseksi suurin oppilaitos, joka tarjoaa 24 eri alan ammatillista ja teknistä koulutusta. Opetushenkilöstön määrä on 720 ja avustavan henkilöstön 470. Oppilaitoksen vuosibudjetti on 40 miljoonaa. Oppilaitos koostuu yhteensä kolmestatoista erillisestä rakennuksesta. Tämä huippumoderni oppilaitos on saanut paikallisia, alueellisia ja kansallisia tunnustuksia työstään, mukaan lukien arvostetun Queen’s Anniversary Prize – palkinnon, joka myönnetään ansioituneille korkea- ja jatkokoulutusta tarjoaville oppilaitoksille. Palkinnolla haluttiin huomioida oppilaitoksen sosiaaliseen osallistamiseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen liittyvä työ. Muita viime aikoina saatuja tunnustuksia ovat: AOC BeaconAward for Enterprise and Entrepreneurship, National Training Award, Irish News ‘Employer of Choice’ Business Award, VQ Trainee of the Year, Employer of Choice, Investors in People, Business in the Community Award, Apprentice of the YearAwards jaMatrix Quality Standard, jokamyönnettiin tunnustukseksi oppilaitoksen ura- ja neuvontapalveluista. Vuodesta 2007 lähtien SRC on onnistuneesti toteuttanut yli 30 Leonardo-projektia ja kaksi Partnership-projektia, ja tällä hetkellä meneillään on Transfer of Innovation -projekti.
www.src.ac.uk